Trang nhất » Tin Tức » Thông báo - Lịch họp

This is an example of a HTML caption with a link.
 

Quy chế làm việc

Thứ sáu - 06/10/2017 10:08
Quy chế làm việc trường TH Đồng Tuyển 1 năm học 2017-2018 được thông qua ngày 02/10/2017.
 PHÒNG GD&ĐT LÀO CAI
TRƯỜNG TH ĐỒNG TUYỂN 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                 Đồng Tuyển, ngày 02 tháng 10  năm 2017
     
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG TH ĐỒNG TUYỂN 1
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và luật 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục năm 2005         
Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 41/2010/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sau khi thảo luận thống nhất với các tổ chức đoàn thể và trong toàn hội đồng sư phạm nhà trường, nay ban hành Quy chế làm việc của trường Tiểu học Đồng Tuyển 1thành phố Lào Cai như sau:
 
CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. Mục đích:
1. Quy định cụ thể về lề lối làm việc  của CBGVNV, các tổ chuyên môn, nghiệp vụ  trong nhà trường.
2. Thống nhất về quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
3. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phát huy quyền làm chủ tập thể và huy động tiềm năng sáng tạo của CBGVNV nhà trường để góp phần xây dựng tốt nề nếp, trật tự, kỷ cương và phát triển sự nghiệp giáo dục theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước.
II. Nguyên tắc thực hiện quy chế làm việc trong nhà trường:
Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò tích cực trong hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.
 
CHƯƠNG II:
 TỔ CHỨC BỘ MÁY
I.       Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng
Trường TH Đồng Tuyển 1 có 01 Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng.
    - Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm quản lý chung, bảo vệ nội bộ, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, tổ chức quản lý các hoạt động và chất lượng GD của nhà trường. Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm theo quy định tại điều 20 – Điều lệ trường tiểu học.
- PHT: Chịu trách nhiệm phụ trách về hoạt động chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao tay nghề cho GV, chỉ đạo bộ phận TV-TB hoạt động phục vụ dạy học, phụ trách về công tác thống kê số liệu, chịu trách nhiệm trước HT và thực hiện một số hoạt động khác do Hiệu trưởng phân công. Phó HT thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm theo theo quy định tại điều 21- Điều lệ trường tiểu học.
 II. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng:
          1. Tổ chuyên môn: Được tổ chức theo các khối lớp do Hiệu trưởng quy định theo từng năm học. Mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng do Hiệu trưởng ra quyết định vào đầu năm học. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định tại Điều 18 của Điều lệ trường Tiểu học.
          2. Tổ Văn phòng: Gồm có nhân viên  văn thư – hành chính và  nhân viên bảo vệ, phục vụ.  Tổ Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo điều 19 của Điều lệ trường Tiểu học. Tổ trưởng tổ Văn phòng do hiệu trưởng quyết định. Tổ văn phòng quản lý công việc kiêm nhiệm của giáo viên được phân công phụ trách thư viện, thiết bị, y tế,…
           III. Hội đồng trường do UBND thành phố ra quyết định và thực hiện theo điều 23 của Điều lệ trường Tiểu học.  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng tư vấn do HT thành lập theo từng năm học và HT làm Chủ tịch hội đồng. Các Hội đồng khác được thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động do hiệu trưởng quy định.
          IV. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Nhà trường có Chi bộ Đảng, tổ chức Đội, Công đoàn cơ sở, chi Hội chữ thập đỏ, chi Hội khuyến học được tổ chức theo điều lệ Đảng, Đoàn, Công đoàn, Hội khuyến học, Chữ thập đỏ
 
CHƯƠNG III
 NHỮNG VIỆC CBGVNV NHÀ TRƯỜNG  ĐƯỢC BIẾT
VÀ THAM GIA Ý KIẾN
I. Những việc nhà giáo, cán bộ, công chức được biết:
1. Những chủ trương chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.
2. Những qui định về sử dụng tài sản, xây dựng CSVC của nhà trường.
3. Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học, các nguồn khác và quyết toán hàng năm.
4. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.
5. Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
6. Những vấn đề tuyển sinh và thực hiện qui chế chuyên môn.
7. Nhận xét đánh giá công chức hàng năm.
8. Những vấn đề trên sẽ được thông báo bằng các hình thức:
a. Thông báo tại Hội nghị CBCC đầu năm học.
b. Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, CBCC.
c. Thông báo cho các tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng để thông báo đến CB-GV-NV trong tổ.
d. Thông báo bằng văn bản của BGH, Công đoàn nhà trường.
e. Niêm yết tại cơ quan.
II. Những việc nhà giáo, cán bộ tham gia ý kiến:
1. Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường.
2. Qui trình quản lý đào tạo, những vấn đề chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.
3. Kế hoạch bồi dưỡng trình độ CM-NV của nhà giáo, CBCC.
4. Kế hoạch xây dựng CSVC và các hoạt động dịch vụ của nhà trường.
5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.
6. Báo cáo sơ kết, tổng kết.
7. Nội qui, qui định về lề lối làm việc của cơ quan.
      Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức HN CB-VC đầu năm hoặc dự thảo văn bản đưa về các tổ và đoàn thể để đoàn viên tham gia ý kiến.
CHƯƠNG IV:
QUẢN LÝ HỒ SƠ - CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, SINH HOẠT
I. Hồ sơ: Nhà trường, các bộ phận và cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các loại hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn theo qui định. Quản lý, lưu trữ hồ sơ và các tài liệu theo đúng qui định của pháp luật và các cấp có thẩm quyền.
II. Chế độ báo cáo: Nhà trường, các bộ phận và cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo qui định nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Ngoài báo cáo theo yêu cầu của từng nhiệm vụ, nhà trường qui định chế độ báo cáo định kỳ như sau:
1. Hàng tuần: Tổng phụ trách Đội, cán bộ Thư viện-Thiết bị, văn thư, kế toán, thủ quỹ, bảo vệ báo cáo tình hình công tác trong tuần và thống nhất kế hoạch công tác tuần tới với Hiệu trưởng. Ngoài ra, TPT Đội còn báo cáo với Hiệu trưởng (hoặc PHT) về tình hình thực hiện nội quy của học sinh, thi đua trong tuần và ý kiến đóng góp có trách nhiệm của  CB-GV-NV-HS
2. Hàng tháng, PHT, các bộ phận công tác trong nhà trường có trách nhiệm tổng hợp báo cáo công tác tháng qua và đề ra kế hoạch công tác tháng kế tiếp đúng thời gian quy định (Báo cáo vào ngày thứ tư trong tuần họp HĐSP hằng tháng bằng văn bản).
CHƯƠNG V:
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHONG, LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG.
I. Đảm bảo đúng giờ làm việc.
      a. Đối với tổ văn phòng: (Có phân công riêng)
    Đảm bảo đúng giờ, chỉnh trang nơi làm việc sạch, gọn, sắp xếp hồ sơ ngăn nắp, khoa học.
       b. Đối với giáo viên:
       Đảm bảo đúng giờ qui định (trước giờ học 15 phút). Sáng giáo viên chủ nhiệm có mặt tại trường trước 7 giờ để quản lý, giám sát học sinh vệ sinh lớp, truy bài và các công việc tổ chức khác. Chiều 13giờ 45 phút.
       Trong các cuộc họp phải đúng giờ, tôn trọng ý kiến đồng nghiệp không làm việc riêng, có ghi chép đầy đủ nội dung phiên họp.
      c. Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện đúng quy định về chế độ xin phép khi nghỉ việc: Nghỉ dưới 1 ngày xin phép HT (có đơn xin nghỉ),  trường hợp đột xuất có thể xin phép qua điện thoại. Nghỉ nhiều hơn 1 ngày viết đơn xin phép lãnh đạo PGD&ĐT.  NghØ 05 buæi/ kì (Trừ nghỉ ốm có giấy bệnh viện) h¹ mét bËc xÕp lo¹i, 01 buæi kh«ng lý do lËp biªn b¶n vµ h¹ mét bËc xÕp lo¹i l­u hå s¬.
II. Trang phục, phương tiện đi lại.
      Trang phục phải đảm bảo phù hợp với cơ quan trường học: Nữ không mặc váy ngắn qua đầu gối 5 cm, cổ áo, váy không được trễ; Thứ hai hàng tuần, cán bộ giáo viên mặc đồng phục của nhà trường; các ngày lễ, hội nghị nữ mặc áo dài, nam mặc áo trắng  đóng thùng hoặc complê, đi giày hoặc mặc đồng phục của nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.
      CB,GV, NV nhà trường khi tham gia giao thông phải tuân thủ đúng luật giao thông và quy tắc thực hiện an toàn qiao thông theo quy định về thực hiện nếp sống văn minh của thành phố Lào Cai.
       Phương tiện đi lại của cá nhân cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường: Khi đến trường CB, GV, NV để xe đúng nơi quy định, xe máy bắt buộc để trong nhà để xe, sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng.
III. Phát ngôn.
       Phát ngôn đúng chuẩn mực văn hoá trường học, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, không phát ngôn tuỳ tiện, đảm bảo kỉ luật phát ngôn, tránh khiếu kiện vượt cấp và viết đơn thư khiếu nại, tố cáo nạc danh.
CHƯƠNG VI:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Hiệu trưởng có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo thực hiện cụ thể những qui định trong qui chế này phù hợp thực tế của nhà trường. Các cá nhân, các tổ chức, các bộ phận trong trường thực hiện tốt qui chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng qui định của pháp luật.
II. Trên đây là bản qui chế làm việc của trường Tiểu học Đòng Tuyển 1 năm học 2016- 2017 đã được tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên thảo luận xây dựng và biểu quyết. Qui chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của hội nghị CB-VC hàng năm.
 Nơi nhận:                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
-  PGD&ĐT Lào Cai;
-  Các tổ, các bộ phận trong nhà trường;
-  Đăng tải trên trang woets nhà trường;
-  Lưu VT.                                                   
                                                                        
                                                                                                                        Dương Thị Thanh Thuỷ

Tác giả bài viết: Dương Thị Thanh Thủy

Nguồn tin: Trường TH Đồng Tuyển 1 thành phố Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

GIỚI THIỆU

Thành tựu nhà trường

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT: 1. Thành tích nổi bật của nhà trường:  - 5 năm được công nhận Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  (2010, 2011)  -  Bằng khen Đạt cơ quan văn hóa 10 năm liên tục - Giải ba tham gia cầu lông cấp Thành phố - Các giải thưởng cuộc thi viết và cuộc thi “ Nét...

NHẠC NỀN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 925

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 25990

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 984178

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
Văn bản luật
Thi Tiếng Anh Qua Mạng
Thư viện tư liệu giáo dục