Trang nhất » Tin Tức » Thông báo - Lịch họp

This is an example of a HTML caption with a link.
 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Thứ năm - 05/10/2017 22:56
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
PHÒNG GD&ĐT- TP LÀO CAI              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG TUYỂN 1                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
 
   
 
 

 Số:      /KH-THĐT1                                   Đồng Tuyển, ngày     tháng 9  năm 2017
     
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
 
 
- Căn cứ KH số 28/KH- PGD&ĐT ngày 8/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018;
- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và tình hình thực tế, trường TH Đồng Tuyển 1 xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 như sau:
          A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          I. MỤC ĐÍCH
1. Thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục thành phố Lào Cai và làm tốt công tác tham mưu với phòng GD&ĐT thành phố, UBND xã Đồng Tuyển trong việc quản lí, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ các hoạt động giáo dục tại nhà trường đảm bảo đạt mục tiêu giáo dục bậc tiểu học đã đề ra.
2. Xây dựng được mục tiêu năm học, chỉ tiêu, nhiệm vụ và hệ thống các giải pháp cụ thể ở từng nội dung công việc ở mỗi thời điểm cụ thể, để quản lí nhà trường hiệu quả.
3. Giúp công tác quản lý, chỉ đạo của Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn, tổ công tác chủ động, thống nhất. Là cơ sở giúp cho cán bộ giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.
II. YÊU CẦU
1. Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, Quy chế, Kế hoạch và hướng dẫn của các cấp ngành Giáo dục xác lập hệ thống mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện.
3. Các tổ công tác, các đoàn thể căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch của từng bộ phận.
B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
            I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
- Triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.
- Thực hiện tốt công tác quản lí trường học, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất để huy động mọi nguồn lực bổ sung CSVC, cải tạo cảnh quan trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy học đáp ứng với yêu cầu của ngành.
- CBQL phối kết hợp chặt chẽ với chi bộ Đảng và Công đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, các quy định của nhà trường, địa phương; xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất cao.
- Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trường học mới được sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh và đội ngũ nên việc tiếp cận, cập nhật với cách dạy cách học mới được thực hiện có hiệu quả, chất lượng giáo dục học sinh được duy trì bền vững, năng lực của học sinh có sự chuyển biến rõ rệt.
         - Tổ chức thực hiện dạy và học đúng chương trình, kế hoạch thời gian theo quy định.
          - Tổ chức được nhiều chuyên đề dạy học có hiệu quả bồi dưỡng giáo viên.
          - Lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật của nhà trường, của từng giáo viên thực hiện khá tốt. Chất lượng giáo viên chuyển biến rõ nét.
- Thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường luôn bám sát chủ đề năm học:
    - Mô hình nhà trường được tập trung xây dựng và thực hiện, trường có cảnh quan đẹp, thoáng mát, đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh. Đã tổng hợp được thành 05 tập tài liệu của 5 lớp về nội dung giáo dục mô hình trường học Bốn mùa xanh.
- Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác XHHGD để XD CSVC tạo cảnh quan trường lớp, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Tạo được sự đồng thuận của CMHS và sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong công tác giáo dục. Huy động hơn 200 công lao động của CMHS trong việc tu sửa, cải tạo cảnh quan nhà trường, chỉnh trang trường lớp.
- Tích cực vận động tìm các nguồn đầu tư cho nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Huy động sự ủng hộ của các đoàn thể xã hội, nhà trường có giải pháp hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, miễn giảm các khoản ủng hộ XHHGD, vận động xin hỗ trợ thêm để các em có điều kiện tham gia học tập. Trong năm học  học sinh nhà trường đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân là: 55 000 000 đồng.
II. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
- Vẫn còn GV chưa tích cực tự BDCM- NV, chưa thật sự tâm huyết với công việc. Việc vận dụng dạy học theo tài liệu VNEN của một vài GV chưa thực sự linh hoạt, còn mang tính hình thức, chưa phát huy hết được năng lực của HS. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học ở một số giáo viên, đặc biệt giáo viên tiểu học có chiều hướng bị xem nhẹ.
- Việc triển khai, đổi mới dạy học hướng hiện đại, việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh còn hạn chế, chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo viên và học sinh chưa thành thạo trong việc sử dụng các câu lệnh tiếng Anh trong dạy học.
- Còn một bộ phận nhỏ HS chưa tự tin tham gia vào các hoạt động GD.
          - Không có nhân viên thư viện, thiết bị nên phần nào sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của thư viện đã được công nhận đạt chuẩn.
- Một số cha mẹ HS chưa quan tâm tới việc học của con em mình phó mặc cho GV chủ nhiệm. Còn có CMHS trình độ thấp nên việc tham gia kiểm soát và hỗ trợ con em mình để hoàn thành hoạt động ứng dụng của từng bài học gặp khó khăn.
            C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2017 - 2018 
            I. MỤC TIÊU
Thực hiện tốt Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018  theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, PGD&ĐT thành phố Lào Cai; tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng giáo dục toàn diện, dạy học đảm bảo chuẩn KTKN, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, tăng cường giáo dục nhân cách, đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; Xây dựng tập thể sư phạm nhà trường tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, nhận thức, lối sống, phong cách, tiêu biểu về tự học, sáng tạo, đổi mới; triển khai, thực hiện tốt mô hình trường học mới; xây dựng trường học nổi bật về 6 giá trị căn bản “An toàn-Thân thiện-Tự tin-Sáng tạo-Hiệu quả-Hội nhập” và mô hình giáo dục gắn với thực tiễn trường học “ Bốn mùa xanh”.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Năm học 2017 - 2018 với chủ đề “Vì học sinh thân yêu”; xây dựng “Trường học kỷ cương-văn hóa, chất lượng giáo dục thực chất”. Tiếp tục đổi mới tạo chuyển  biến căn bản, vững chắc, thực chất và toàn diện về chất lượng giáo dục, thực hiện đúng theo Nghị quyết 29/NQ/TW. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, đại hội VI của Đảng bộ xã Đồng Tuyển.
    Trường Tiểu học Đồng Tuyển 1 thành phố Lào Cai xác định tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ nhà giáo, cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương về đổi mới giáo dục. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện chỉ thị 05-CT/W về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đề cao vai trò chủ động sáng tạo, linh hoạt, dám nghe, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân CB,GV,NV. Bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, kết hợp với khảo sát, đánh giá nhà giáo để có đội ngũ CBQL giáo viên đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục. Xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao với công việc, tâm huyết với nghề, tiêu biểu về chính trị tư tưởng, tiêu biểu về nhận thức, tiêu biểu về đạo đức, lối sống, phong cách, tiêu biểu về tự học, sáng tạo, đổi mới và tiêu biểu về gắn bó với nhân dân.
3. Tiếp tục triển khai dạy học theo mô hình Trường học mới, tăng cường kiểm soát chất lượng, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, rèn kĩ năng sống, giá trị sống cho học sinh.
4. Xây dựng trường học nổi bật về 6 giá trị căn bản “ An toàn-Thân thiện-Tự tin-Sáng tạo-Hiệu quả-Hội nhập” và mô hình giáo dục gắn với thực tiễn, trường học “ Bốn mùa xanh”, áp dụng dạy học trải nghiệm trên mô hình, dạy học gắn liền với thực tiễn. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại địa phương và trong thành phố gắn với từng lớp học, khối học.
5. Quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn KTKN. Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh từng lớp, của trường. Thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT về đánh giá xếp loại học sinh. Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc giao lưu năng khiếu, các sân chơi trí tuệ. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng trong việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại CBGVNV và  HS; làm tốt công tác thi đua khen thưởng.
6. Nâng cao chất lượng PCGDTHĐĐT mức độ 3; Nâng cao hiệu quả dạy học 2 buổi/ ngày. Duy trì vững chắc các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia mức I. Thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng của công tác KĐCL. Tiếp tục làm tốt công tác XHHGD để tu sửa, cải tạo cảnh quan nhà trường, xây dựng CSVC theo tinh thần tự nguyện.
* Lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật: “Nâng cao chất lượng chữ viết và chất lượng giáo dục đại trà”.
 
III. CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018
 
Nội dung
Kết quả năm học
2016-2017
Chỉ tiêu
năm học 2017-2018
 
Ghi chú
PCGDTH ĐĐT Duy trì PCGDTH ĐĐT MĐ 3 Duy trì PCGDTH ĐĐT MĐ3  
Huy động trẻ ra lớp Đạt 100%. Đạt 100%.  
Số lượng 5lớp: 134 HS(1KT) 5 lớp: 146 HS (2KT)  
Tỷ lệ chuyên cần Đạt 99,6% Đạt 99,6%  
Hoàn thành KTKN   132/133= 99,2% 142/144=98,6%  
Đạt Năng lực 132/133= 99,2% 142/144=98,6%  
Đạt Phẩm chất 132/133= 99,2% 142/144=98,6%  
Khen thưởng 96/133 = 72,2% 90/144= 62,5%  
Hoàn thành CT lớp học 132/133= 99,2% 142/144=98,6%  
Chuyển lớp sau thi lại 0 1/2 = 50%  
Hoàn thành CT TH 27/27=100% 22/22=100%  
VSCĐ 74/133 em = 55,6% 115/144 =80 %  
CNBH 132/133 = 99,2% 142/144=98,6%  
HS đạt giải Toán, tiếng Anh qua mạng cấp TP 1 2  
HS thi Trạng nguyên Tiếng Việt 4 em thi tỉnh 6 em thi cấp tỉnh  
HS đạt giải Giao lưu Tin học trẻ cấpTP 2 1  
HS đạt giải giao lưu: Nét bút ngày xuân 1 1  
Tìm kiếm tài năng nhí cấp TP   1  
HS đạt giải Olympic môn học 0                 0  
HS đạt giải các cuộc thi khác 0 1  
GV dạy giỏi cấp trường 7/8=87,5% 6/7=86%  
GV dạy giỏi cấpTP 2/8=25%    
GV dạy giỏi Tiếng Việt 1- CNGD cấp tỉnh 0 1/7=14%  
GV dạy giỏi theo mô hình trường học mới cấp tỉnh   1/7=14%  
GV tham gia các cuộc thi khác   1  
Xếp loại chuẩn Hiệu trưởng XS: 02 XS: 02  
Xếp loại CB,GV theo chuẩn XS: 2 ;   K: 5 TB: 1 XS: 3 ;   K: 4; TB: 1  
Xếp loại chuyên môn GV Giỏi 02;  Khá  5;
     TB  1
Giỏi:3  Khá:4   TB:1  
Xếp loại CC,VC HTXSNV: 1; HTTNV:7; HTNV:4 HTXSNV:2; HTTNV:6; HTNV:4  
CSTĐ cấp cơ sở 0 1  
LĐTT    4 5  
Liên đội LĐ mạnh cấp TP LĐ mạnh cấp TP  
Công đoàn   Vững mạnh cấp CS  
Tập thể nhà trường HTXSNV Tập thể LĐTT  
 
VI. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1.     Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.
Nội dung Giải pháp Mục tiêu đạt được
 
1. Quán triệt, triển khai, thực hiện các văn ản của cấp trên
- Tổ chức cho CB,GV, nhân viên  ký cam kết đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(Chỉ thị số 05-CT/TW). Thực hiện cuộc vận động“Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
- Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chỉ thị , nhiệm vụ năm học 2017-2018 cho CB,GV,NV; sau hội nghị tổ chức cho CBQL,GV,NV làm bài kiểm tra nhận thức bằng hình thức kiểm tra viết.
- CB,GV, NV nhà trường tích cực trao đổi kiến thức pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho CBGVNV. Triển khai tốt các văn bản theo quy định của ngành: Các chỉ thị, nghị quyết về Dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; luật công chức, viên chức, luật khiếu nại, tố cáo, ...
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình trường học mới theo Kế hoạch 234/KH-UBND, kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học mới trên địa bàn thành phố Lào Cai giao đoạn 2016-2020.
-Triển khai tới tập thể CB,GV,HS, tuyên truyền với CMHS về quan điểm tam hóa trong giáo dục ”Hiện đại hóa GD-VN hóa GD-Lành mạnh hóa GD”, vận động, huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng và phát triển nhà trường để nhà trường thực sự là trung tâm văn hóa, chính trị của địa phương.
 - Thực hiện mỗi CBQL, GV, NV, HS là một tuyên truyền viên về công tác giáo dục của nhà trường.
- 100% CBGVNV kí cam kết và thực hiện bằng việc làm cụ thể. Giữ gìn phẩm chất, uy tín,  đoàn kết tôn trọng nhân cách học sinh.
- Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo
- 100% nhà giáo  gương mẫu, có đạo đức nghề nghiệp, có hiểu biết về pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật
 
-100% CBGV tham gia học tập và thực hiện đúng pháp luật và các quy định.
 
 
 
-100% CB,GV tham gia thực hiện đổi mới việc đánh giá song song với đổi mới cách dạy & học.
 
 
 
-100% CB, GV,HS của trường được triển khai và tuyên truyền tới CMHS, tham mưu với chính quyền để xây dựng nhà trường theo định hướng ”Hiện đại hóa GD-VN hóa GD-Lành mạnh hóa GD”,
 
 
2. Thực hiện xây dựng:
Trường học kỷ cương-văn hóa; gắn với các hoạt động giáo dục
 
 
- Xây dựng trường học Kỷ cương - Văn hóa:
+Tổ chức xây dựng  Quy chế làm việc của nhà trường; Rà soát bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; Lô gô, Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa. Tuyên truyền trong CBGV, HS và bà con nhân dân.
 + Thực hiện CBQL, GV văn minh, nhã nhặn, biết lắng nghe, biết chia sẻ,...; mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng, tự học, tự sáng tạo, chuẩn mực cho HS noi theo; Giáo dục HS thực hiện tốt một số nét văn hóa: Văn hóa chào hỏi lễ phép, xin lỗi, cảm ơn, văn hóa xếp hàng, vỗ tay, văn hóa đọc, văn hóa tiết kiệm, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, văn hóa lắng nghe, văn hóa sử dụng các thiết bị thông minh,...
- Xây dựng, thực hiện kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với 6 giá trị căn bản của trường học: “An toàn -Thân thiện - Tự tin- Sáng tạo - Hiệu quả - Hội nhập”
+ Tổ chức phong trào thi đua thực hiện tốt các tiêu chí trường học An toàn – Thân thiện.
+ Củng cố, xây dựng quang cảnh trường lớp đẹp, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường thông qua trò chơi dân gian, hát múa dân gian, tìm hiểu văn hóa địa phương…Tổ chức các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm: Em yêu trường em (tháng 9); Đêm hội trăng rằm (tháng 10); Ngày hội “Tri ân thầy cô” (tháng 11); Hoạt động trải nghiệm “Em tập làm chú Bộ đội”( tháng 12); Ngày hội "Xuân về kết nối yêu thương", Giao lưu “Nét bút ngày xuân” (tháng1,2); Ngày hội sách với chủ đề “ Chân trời tri thức cho em”(tháng 3); Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” (tháng 4); Các hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động giáo dục NGLL, ngoại khóa tổ chức phù hợp với điều kiện của nhà trường và CMHS. Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho HS thông qua các môn học.
- Chỉ đạo thực hiện nội dung xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn. Tiếp tục thực hiện mô hình trường TH Bốn mùa xanh”. Xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ tới các bộ phận và các lớp để thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Áp dụng trải nghiệm trên mô hình đạt hiệu quả giáo dục.
- Thực hiện tuần làm quen đối với học sinh các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 để học sinh làm quen và ổn định lại tổ chức lớp học; tổ chức,thực hiện tốt tuần sinh hoạt tập thể vui tươi, lành mạnh, có ích.
 
- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới  đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, có sự tham gia của các lực lượng xã hội, cha mẹ HS. Tổ chức lễ ra trường tạo dấu ấn cho học sinh lớp 5 HTCTTH.
- Sử dụng có hiệu quả và giữ gìn công trình vệ sinh. Chú trọng hướng dẫn HS vệ sinh cá nhân sạch sẽ, học sinh mặc đồng phục thứ hai, thứ năm hàng tuần. Duy trì và nâng cao chất lượng hát Quốc ca tại Lễ chào cờ; tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho HS thông qua tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ.
- Tổ chức cho CB,GV, HS viết bài có chất lượng đăng trên website nhà trường, duy trì phòng truyền thống kỷ yếu điện tử, lôgô trường.
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh lớp 5 thăm trường THCS, mời học sinh Mẫu giáo 5 tuổi lên thăm trường tiểu học. Tổ chức cho HS giao lưu với HS trường khác.
-Thực hiện các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, chăm sóc gia đình có công với cách mạng;
- Duy trì hoạt động phát thanh măng non, hàng tuần. Tập luyện đội nghi lễ nhà trường.
 
- Bồi dưỡng GV  làm TPTĐ. Cử TPTĐ tham dự Bồi dưỡng giữa tháng 9.
- Thành lập ban phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp (gồm HT, PHT, TPT, GV có năng lực về công tác đội).
- Trong các hoạt động ngoại khóa phân công mỗi người, mỗi nhóm phụ trách 1 việc
- GV tự xây dựng kế hoạch, tự điều hành 1 số hoạt động NGLL.
- Tuyên truyền thực hiện ATGT và phòng chống ma túy
 
-  Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo  của CB phụ trách thư viện, của cộng tác viên thư viện, rèn luyện cho học sinh thói quen và yêu thích đến Thư viện, "xây dựng văn hoá đọc" cho CBGV và HS dưới nhiều hình thức.
- TTCM các khối lựa chọn các buổi học, tham quan, dã ngoại ngoài nhà trường lên kế hoạch, duyệt BGH và tổ chức thực hiện. Thời điểm dự kiến tháng 11/2016; tháng 3/2017.
- Tổ chức đa dạng các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm trong và ngoài nhà trường.
 - Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với một số trường trong thành phố, tổ chức cho học sinh đến thăm, giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm với trường bạn. Đề nghị giúp đỡ, phối hợp trong một số hoạt động, các phong trào và bồi dưỡng chuyên môn.
 
 
-Tổ chức các hoạt động tuyên truyền.
 
 
-Quy tắc ứng xử văn hóa; Lô gô, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị văn hóa, giá trị cốt lõi được 100% CBGV, HS thực hiện.
-Không có CBGV vi phạm quy tắc về văn hoá ứng xử trong nhà trường.
 
 
 
 
 
 
 
- 100%  CB,GV,NV tham gia  học tập, ký cam kết thực hiện các nội dung xây dựng trường học kỷ cương văn hóa.
 
- 100% các lớp thi đua thực hiện tốt.
 
- 100% Học sinh thường xuyên được chơi một số trò chơi dân gian, hát dân ca và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực.
- 100% số lớp, 100% giáo viên tích cực tổ chức các tiết học ngoài thiên nhiên. Chú ý các môn: Mỹ Thuật, Tập làm văn, kỹ thuật, thủ công, Tự nhiên và xã hội,...
- 100% học sinh tham dự  hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn:vui tết trung thu; Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN, ngày Thành lập ĐTNCSHCM, Tổ chức "Ngày Hội đọc sách", ...
 
 
 
 
 
- Thực hiện tài liệu hóa mô hình, mỗi lớp có một bộ tài liệu giảng dạy phù hợp.
-100% học sinh được trải nghiệm thông qua xây dựng mô hình.
- 100%  HS lớp 1 được học “ Tuần làm quen với nề nếp trường TH” và HS lớp 2 học “Tuần làm quen với mô hinh VNEN”
-5/5 lớp tham gia các hoạt động tuần SHTT.
-  Có phương án chính, phương án phụ để đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch.
 
 
- Có công trình vệ sinh  sạch sẽ, sử dụng hiệu quả.
- 100% GV, học sinh hát Quốc ca tại lễ chào cờ. HS có tình yêu gia đình, yêu mái trường, thầy cô, yêu quê hương, đất nước; có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- 100% cán bộ giáo viên có bài viết về nhà trường đăng trên trang website của nhà trường.
- 22 học sinh lớp 5 được thăm trường THCS ĐT. Đón HS MN 5 tuổi lên thăm trường.
- Trường nhận chăm sóc 01 gia đình: GĐ ông Tịch thương binh ở tại thôn 3
- Có học sinh (cả nam và nữ) làm MC trong tất cả các hoạt động.
- Có 1 đội Tuyên truyền phát thanh măng non
- Đ/c TPTĐ  tích cực tập huấn  nghiệp vụ về công tác đội.
- GV và HS  học thuộc và hát đúng Quốc ca, các bài hát theo quy định từng khối lớp,  múa dân vũ, thể dục giữa giờ, giao lưu văn nghệ, làm báo ảnh 01 đợt.(20/11)
- Bám sát các tiêu chí để thực hiện đạt hiệu quả, không để xảy ra các trường hợp mất an toàn trong trường học.
- 100% HS được tham gia các hoạt động đọc sách tại thư viện và thư viện di động.
- 100% các lớp tổ chức cho HS tham quan, dã ngoại ngoài trường học, có PHHS tham gia: Tại  trường TH Xuân Tăng, Nam Cường và một số điểm trong thành phố.  1 buổi tại đồn Biên phòng Bản Lầu, Mường Khương
 
- CB, GV, học sinh thực hiện tốt các hoạt động giao lưu với trường bạn.
2.     Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
Nội dung Các giải pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
 
 
 
1.Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học, chương trình, sách, thiết bị dạy học
1. Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học
- Thực hiện theo Quyết định 3232/QĐ-UBND, ngày 17/7/5017 của UBND tỉnh Lào Cai về Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.
        Kỳ I: 18 tuần thực học, bắt đầu học kỳ I: 05/9/2017. Kết thúc 12/01/2018
        Kỳ II: 17 tuần thực học, bắt đầu học kỳ II: 15/01/2018. Kết thúc học kỳ II trước ngày : 25/5/2018.
2. Chương trình, Sách giáo khoa
- Thực hiện chương trình theo QĐ 16/2006/QĐ–BGDĐT ngày 05/5/2006; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Thực hiện theo Công văn số 5842/BGDĐT, ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông;
- Từ lớp 2 đến lớp 5 tổ chức Dạy học theo tài liệu Mô hình trường học mới.
- Thực hiện dạy Tuần làm quen lớp 2 VNEN theo tài liệu thử nghiệm của Sở GD&ĐT. Để đảm bảo việc học theo trình độ và tiến độ, đối với HS chưa đạt chuẩn KTKN, tăng cường luyện tập cho HS vào các buổi chiều. Bám sát tài liệu để điều chỉnh bài học cho phù hợp với từng HS.
- Chỉ đạo GV điều chỉnh linh hoạt nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các môn học và các hoạt động giáo dục, đảm bảo tính tích hợp, vừa sức, phù hợp với HS, trên cơ sở chuẩn KTKN và định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho HS; chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý HS trong quá trình học tập; Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thường xuyên, tổ chức cho GV học tập, trao đổi chia sẻ công tác dạy và học theo định hướng đổi mới với trường bạn.
- Lớp 1: Môn tiếng Việt Dạy học theo tài liệu  Công nghệ giáo dục, môn Toán theo tài liệu hiện hành.
    Thực hiện dạy Tiếng Việt 1 CNGD Thực hiện điều chỉnh nội dung các môn học, các hoạt động giáo dục linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng HS, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của nhà trường, đảm bảo theo chuẩn KTKN và phát triển năng lực HS.
 
- Tổ chức dạy học Tin học, Tiếng Anh  cho học sinh toàn trường;
- Môn Đạo đức lớp 1,2,3,4,5 thực hiện theo tài liệu Giáo dục lối sống.
- Duy trì tủ sách dùng chung, đảm bảo tất cả HS đều có đủ sách giáo khoa. GV phối hợp với cha mẹ HS để hướng dẫn việc sử dụng sách, vở, ĐDHT để HS không phải mang nhiều sách, vở đến trường.
- Đặt mua báo tạp chí: tạp chí Toán, Văn Tuổi thơ, Báo Nhi đồng, Tạp chí Giáo dục tiểu học... phục vụ cho GV nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng HS tham gia các cuộc thi Olympic môn học, các cuộc giao lưu.
3. Thiết bị dạy học
- Thiết bị dạy học thực hiện theo Thông tư15/2009/TT-BGD&ĐT
ngày16/7/2009; Sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học.
- Dùng đĩa hình Skycare, đĩa hình giáo dục kĩ năng sống để giảng dạy trong nhà trường.
- Đẩy mạnh  phong trào tự làm đồ dùng dạy học
 
 
- Thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học theo văn bản của UBND tỉnh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Thực hiện đúng đủ kế hoạch bài dạy theo  chương trình và các văn bản hướng dẫn điều chỉnh.
 
 
 
-100% học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 học theo tài liệu trường học mới.
- 100% GV thực hiện có hiệu quả việc giảng dạy theo mô hình. Điều chỉnh phù hợp. HS chủ động, tích cực, biết tự học; tự tin, sáng tạo, điều hành tốt các hoạt động.
 
- 100% GV thực hiện  tốt việc dạy học đảm bảo phát triển năng lực và phẩm chất người học, gắn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
 
 
 
- SHCM trường 1 lần/tháng, SHCM tổ 2lần/tháng. Áp dụng hình thức SHCM mới.
 
 
 
- HS lớp 1 học TV công nghệ.
-  35/36 HS lớp 1 đảm bảo chuẩn KT-KN Tiếng Việt để học tốt lớp 2.
 
 
 
-100% học sinh được học và làm quen với tiếng Anh, Tin học
 
-100% học sinh có đủ sách giáo khoa, tài liệu học tập đúng quy định.
- HS sắp xếp sách vở theo TKB để không phải mang nhiều sách vở khi đến trường.
 
 
 
 
- GV tích cực sử dụng có hiệu quả  các trang thiết bị hiện đại, các phần mềm vào dạy học.
- HS được  học và làm việc với thiết bị hiện đại
-100% GV sử dụng có hiệu quả đồ dùng tự làm  bằng nguyên vật liệu rẻ tiền
2. Thực hiện kế hoạch giáo dục. Dạy và học 2 buổi/ ngày  
1.  Thực hiện kế hoạch giáo dục
 - Chỉ đạo và giám sát giáo viên thực hiện kế hoạch giáo dục đã xây dựng ở tất cả các khối lớp trong toàn trường.
2. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày
- Thực hiện trường dạy 2buổi/ngày: Mỗi ngày, dạy tối đa 7 tiết. Xây dựng kế hoạch dạy học 2buổi/ngày đảm bảo các yêu cầu:
+ Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, tài liệu buổi 2, không giao bài tập về nhà cho học sinh.
- Hướng dẫn HS thực hành kiến thức đã học; tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ việc học;  giúp đỡ các đối tượng học sinh; dạy và học môn tự chọn Ngoại ngữ, Tin học; tổ chức các hoạt động NGLL, CLB, hoạt động ngoại khoá... nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
 - Tuyên truyền, vận động, phối hợp cùng CMHS trong các hoạt động giáo dục, huy động sự tham gia của CMHS về công sức, kinh phí trong các hoạt động xây dựng CSVC, trải nghiệm.
- Đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm sáng tạo tại địa phương và các trường TH Nam Cường, Xuân Tăng,… theo phương châm lấy hoạt động học tâp, trải nghiệm của HS làm trung tâm gắn với chủ đề học tập, từng nội dung bài học và tích hợp được nội dung giáo dục các môn.
- Tổ chức cho học sinh có nhu cầu ở lại trường buổi trưa: ăn, ngủ, nghỉ, vui chơi đúng giờ giấc, không lang thang trong thời gian ở lại trường.
- Tăng cường công tác y tế trong các trường học, các quy định về vệ sinh trường học.
- Tổ chức tuyên truyền và phòng chống các loại dịch bệnh. Đảm bảo vệ sinh trường lớp, thường xuyên tổ chức cho HS tham gia lao động vệ sinh trường lớp.
- Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thông qua chương trình nội khóa và các hoạt động ngoại khoá tại các nhà trường, xây dựng trường học an toàn.
- HT, PHT quản lý chặt chẽ việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh của giáo viên. Thực hiện việc khảo sát học sinh qua đó kiểm soát chất lượng dạy học của giáo viên.
 
- 100% GV thực hiện  tốt việc dạy học đảm bảo phát triển năng lực và phẩm chất người học, gắn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
- 100%  học sinh học 2 buổi/ngày
- 4 lớp ( 2,3,4,5) tiếp tục dạy học theo tài liệu VNEN.
- Không giao bài tập ở nhà đối với HS học 2 buổi/ngày.
-  100% HS được GV kiểm soát trong quá trình học tập, không bỏ sót bài tập trong tài liệu học tập.
-100% học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại trường, địa phương.
 
-5/5 lớp tổ chức cho cha mẹ học sinh giúp con, em mình tham gia các hoạt động thực tế: trồng cây, chăn nuôi, nấu ăn,...tham gia các hoạt động trải nghiệm.
-Làm khu vườn trải nghiệm riêng cho học sinh, GV, trồng và chăm sóc.
-       - Đảm bảo sự đồng thuận của CMHS.
- Đảm bảo an toàn cho  học sinh ở lại trường vào buổi trưa.
- Xây dựng trường học an toàn.
- 100% HS thực hiện công tác vệ sinh sân trường vào buổi sáng trước khi vào học và chiều thứ sáu (15 phút cuối buổi học).
 
- Hạn chế mức thấp nhất học sinh bị tai nạn, thương tích ngoài ý muốn.
- Thành lập ngân hàng đề kiểm tra hàng tháng, kỳ.
- Đảm bảo 100% học sinh được đánh giá đúng thực chất.
    3. Nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, toàn diện
1. Đổi mới PP dạy học và công tác Hội giảng, Hội thi
 
1. Đổi mới phương pháp dạy học
- Tiếp tục triển khai dạy học theo mô hình VNEN lớp 2-5, CNGD TV1; tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; điều chỉnh thiết kế bài học phù hợp với  đối tượng HS, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng và điều chỉnh nội dung chương trình.
- Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn để bồi dưỡng GV thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học, tháo gỡ những khó khăn về đổi mới PPDH, cách đánh giá HS. Động viên GV tham gia SHCM qua mạng thông tin Trường học kết nối”. Tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới PPDH với các trường trong cụm TĐ (trường HT, TP, LC, TN). Tổ chức  chuyên đề theo tổ CM, trường, cụm trường. Tạo cơ hội để mỗi CBGV được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp SKKN nâng cao chất lượng giáo dục.
 - Chỉ đạo GV thực hiện một số tiết dạy theo phương pháp  "bàn tay nặn bột", áp dụng cho các môn TNXH, Khoa học, Địa lý; dạy Mỹ thuật PP Đan Mạch, sử dụng sơ đồ tư duy.
- GV dạy lớp 4,5 chú trọng việc hướng dẫn học sinh tự học, tự chuẩn bị bài và kĩ năng ghi vở để chuẩn bị cho học sinh lên học THCS.
- Tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học.
Dạy học sinh cách tự học, dạy phân  hóa theo các nhóm đối tượng trong cùng một lớp đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.
- Dự kiến tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên:
+Rèn chữ viết đúng cho học sinh.                   
+Kiểm soát chất lượng học sinh thông qua giờ học.
 + Thực hành ra đề kiểm tra theo 4 mức độ.
 + Dạy học tích hợp các môn học.
 + Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học.
2. Công tác hội giảng, hội thi
- Tổ chức hội giảng cấp tổ từ tháng 9,10, khuyến khích GV vận dụng linh hoạt phương pháp và hình thức dạy học và sự trợ giúp của CNTT.
Tháng 11, 12 Hội giảng cấp trường (thi kiến thức,  bốc thăm bài dạy, thi đồ dùng dạy học)
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm ĐDDH (làm mới, cải tiến, sửa chữa) bằng nguyên vật liệu rẻ tiền phục vụ công tác dạy và học.
- Lựa chọn và bồi dưỡng giáo viên tham gia: Thi GV dạy giỏi theo mô hình trường học mới; Thi GV dạy giỏi Tiếng Việt 1 CNGD;
 - CBQL, GV tích cực tham gia cuộc thi, giao lưu do cấp trên phát động trong năm học.
- Tham gia cuộc thi Xây dựng trường học kỷ cương văn hóa.
 
- Các lớp 2,3,4,5 triển khai áp dụng  dạy học theo mô hình VNEN, Lớp 1 dạy học theo tài liệu CNGD TV  
- GV nắm vững quy trình và PP dạy TV lớp 1 CGD.
- 100% GV có chuyển biến về PP dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Học sinh được học thực sự
 
 
- Phấn đấu 100% các giờ học đạt mục tiêu đề ra.
- Coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích sự sáng tạo của HS.
 
- 100% HS có tiến bộ
trong học tập và các HĐGD
 
 
 
 
 
 
- GV ứng dụng CNTT,
khai thác tư liệu, ĐDDH phù hợp.
 
- 100% GV tham dự các chuyên đề và áp dụng vào giảng dạy có hiệu quả. Soạn bài, xác định mục tiêu rõ ràng cụ thể.
 
 
 
 
 
 
- 100% GV tham gia hội giảng cấp tổ, cấp trường.
 
- 6/7 GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.
-Mỗi GV tự làm 3 đồ dùng có giá trị và linh hoạt khai thác các đồ dùng sẵn có tại địa phương.
 
- Phấn đấu 02 giáo viên đạt GV dạy giỏi trong các cuộc thi
- Có GV, học sinh tham gia.
- CBGV, HS tích cực xây dựng và thực hiện các nội dung trường học kỷ cương, văn hóa.
 
 
 
 
 
2.Thực hiện dạy và học, đảm bảo chất lượng giáo dục. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ; Nâng cao chất lượng chữ viết của HS
 
 - Giao quyền tự chủ cho mỗi giáo viên trong việc lựa chọn nội dung PP dạy học và tự chịu trách nhiệm về chất lượng của lớp mình
- Giáo viên linh hoạt điều chỉnh nội dung hình thức tổ chức đảm bảo học sinh được học và học được đạt chuẩn KT-KN.
- GVCN khảo sát chất lượng để nắm chắc đối tượng, phân loại học sinh trong lớp, điều chỉnh nội dung, PPDH cho phù hợp với từng đối tượng.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ; thông tư 22/2016/TT-BGDĐT với tinh thần: nghiêm túc, thực chất, đánh giá sự tiến bộ, không gây áp lực. Thành lập ngân hàng đề để thực hiện các kì kiểm tra khách quan.
- Hiệu trưởng giám sát chặt chẽ việc ra đề kiểm tra cuối học kỳ ở các khối lớp bám  sát chuẩn KTKN, đề KT đảm bảo phân loại đối tượng học sinh.
-Tổ chức  KTĐK, đánh giá kết quả cụ thể, nghiêm túc để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các học sinh chưa hoàn thành mục tiêu vươn lên trong giai đoạn tiếp theo..
 - BGH, tổ chuyên môn lập danh sách học sinh theo từng mức độ đạt được, khảo sát thường xuyên, theo dõi sự tiến bộ của học sinh, chỉ đạo giáo viên kèm cặp tốt từng đối tượng học sinh.
- KTĐK cuối học kỳ II, tổ chức coi chéo, chấm chéo, GV dạy lớp trên xuống nhận bàn giao học sinh lớp dưới.
- Nhận bàn giao học sinh các lớp Mẫu giáo 5 tuổi trường MN Đồng Tuyển. Phối hợp với  trường trung học cơ sở Đồng Tuyển bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6.  
- CBQL kiểm tra, đánh giá chặt chẽ về hiệu quả GD của GV.  GVCN, GV bộ môn chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục và các hoạt động GD của lớp mình.
 *  Thực hiện nhiệm vụ tạo chuyển biến nổi bật: Nâng cao chất lượng chữ viết cho HS
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”; thường xuyên tổ chức khảo sát chữ viết học sinh, chấm VSCĐ bộ vở của học sinh (1 lần/ tháng).
- Chỉ đạo các tổ CM xây dựng chuyên đề về hướng dẫn học sinh viết chữ đẹp. Chỉ đạo GV các khối lớp tích cực rèn chữ viết cho học sinh song song với nâng cao chất lượng đại trà.
- Tổ chức thi chữ viết đẹp cho HS hàng tháng, chọn và trao phần thưởng KK học sinh.
 
- 100% giáo viên linh hoạt trong lựa chọn nội dung và PP dạy học
 
- 100% HS được hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
- Học sinh được chuyển lớp đạt 99%. Không có học sinh ngồi nhầm lớp.
- Có 62% trở lên học sinh được khen thưởng.
- Kết quả học tập của học sinh là kết quả thực. đảm bảo không có học sinh nào không tiến bộ.
 
 
- Có 01 tổ cốt cán phụ trách việc ra đề kiểm tra do PHT làm tổ trưởng.
- GV tự phân tích được kết quả kiểm tra, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc dạy và kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh. Lên kế hoạch bồi dưỡng ở giai đoạn tiếp theo.
- CM trường và tổ CM khảo sát HS 1 lần/tháng.
 
 
- GV nhận lớp phối hợp với GVCN, CM kiểm soát đề kiểm tra.
 
- Phấn đấu 22/22 HS  lớp 5 được chuyển cấp.
 
 
- Đảm bảo thực chất, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục.
 
 
 
 
 
-100% GV chú trọng rèn chữ viết cho HS.
 
- Phấn đấu 80% HS có VSCĐ
 
 
 
-100% học sinh tham gia thi chữ viết đẹp.
 
3. Bồi dưỡng, học sinh năng khiếu, các câu lạc bộ, các cuộc thi, giao lưu,  các kỳ
olympic
- Chỉ đạo GV khảo sát, lập danh sách và bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở các môn học, ngay trong các giờ học.
- Thành lập các câu lạc bộ Toán, Tiếng Việt,  Tiếng Anh, Tin học.
- Khuyến khích CB, GV, HS nghiên cứu sách, báo tạp chí: tạp chí Toán, Văn Tuổi thơ, Thế giới trong ta, Báo Nhi đồng,...
- Phát động học sinh tự luyện Violympic và tham gia thi giải  Toán, tiếng Anh qua mạng, Trạng nguyên TV .
- Phân công giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh trong các vòng tự luyện.
- Tổ chức cho học sinh giao lưu văn nghệ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ.
- Lựa chọn học sinh tham gia các hoạt động, sân chơi do PGD tổ chức : Tìm kiếm tài năng nhí ; Giao lưu tin học trẻ ; Khai bút đầu xuân ; Giao lưu CLB Toán, Văn tuổi thơ.
 
 
 
- Thành lập 4 câu lạc bộ trong nhà trường, tổ chức sinh hoạt hàng tháng.
 
-Tổ chức cho học sinh tham gia thi Trạng nguyên TV. Phấn đấu có 2 học sinh đạt giải cấp tỉnh.
 
 
- 2lần/năm
 
- Các hoạt động đều có HS tham gia.
 
 
 
 
 
4. Dạy cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật;
 
1. Đối với HS DTTS, HS có HCKK.
- Tích cực dạy Tiếng Việt cho học sinh DTTS, rèn cho HS kĩ năng nói, viết Tiếng Việt đặc biệt với HS lớp 1; Chú trọng rèn luyện năng lực "nói" cho học sinh qua các giờ học chính khóa, ngoại khóa, giao lưu văn nghệ. Sử dụng hiệu quả thư viện thân thiện, thư viện lưu động; tổ chức ngày hội đọc, thi kể chuyện,...
- Khuyến khích HSDTTS tham gia câu lạc bộ Tiếng Việt, làm trưởng nhóm, làm Hội đồng tự quản lớp,... để tăng cường khả năng nói viết.
- Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn:
GVCN, BGH, các đoàn thể nắm được hoàn cảnh của học sinh có HCKK để tạo điều kiện giúp đỡ.
Huy động sư quan tâm của cộng đồng của các cấp, các ngành để giúp đỡ các em.
2. Đối với HS khuyết tật
- Vận động HS khuyết tật đi học. Trong từng tiết học GV quan tâm, động viên khích lệ, giao nhiệm vụ và giúp đỡ các em học tập tiến bộ. GV không phân biệt đối xử với HS khuyết tật, không "bỏ quên" học sinh khuyệt tật. Đảm bảo mục tiêu Không có HS nào không tiến bộ.
- Học sinh khuyết tật có hồ sơ theo đúng quy định, có xác nhận của cơ quan y tế.
 
 
-         100% HS lớp 1 đọc
thông viết thạo sau khi học xong lớp 1.
-         100% học sinh DTTS mạnh dạn, sử dụng thành thạo TV trong giao tiếp
 
 
 
 
 
 
-         HS có HCKK được
quan tâm, giúp đỡ về tinh thần, vật chất. Được động viên kịp thời để các em không phải bỏ học giữa chừng.
 
 
 
- Không xếp học sinh yếu vào diện học sinh khuyết tật.
- Có 02/02 HSKT được học hòa nhập, được quan tâm trong các giờ học, khi ở trường. Có hồ sơ theo quy định.
 
 
 
5. Dạy Ngoại ngữ, Tin học, các môn chuyên biệt
1.  Dạy học tiếng Anh
- Thực hiện dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần đối với lớp 3. Tăng cường dạy học Tiếng Anh, ở tất cả các lớp;
 
 
 
- Nghiên cứu tiết dạy Đemo của Trung tâm Anh ngữ Ocean edu, tuyên truyền, vận động CMHS đăng ký cho con học một số tiết học tiếng Anh của GV người nước ngoài tại trường.
- Khuyến khích CBQL, GV nhà trường tham gia học ngoại ngữ. Khuyến khích GV tiểu học dạy học có sử dụng một số câu lệnh bằng tiếng Anh
  2Dạy học môn Tin học
- Dạy Tin học cho HS lớp 3,4,5; chú trọng việc rèn kỹ năng thực hành trên máy tính cho HS và hướng dẫn HS tham khảo kiến thức trên mạng Internet.
 
- Bồi dưỡng HS dự Giao lưu tin học trẻ mở rộng;  
  3. Dạy học các môn chuyên biệt
-  Xin GV chuyên biệt dạy tăng cường để nâng cao chất lượng học tập các môn chuyên biệt cho HS: Mỹ thuật, Thể dục, Âm nhạc, Tin học.
 - CM tăng cường kiểm soát việc dạy học các môn chuyên biệt. Phát huy khả năng của GV chuyên biệt gắn với các hoạt giáo dục thể chất, nghệ thuật, thẩm mĩ cho HS.
- Thành lập câu lạc bộ Tiếng anh do GV chuyên biệt phụ trách.
 
- Học sinh khối 1,2 học tiếng Anh chương trình A,B,C từ tuần 2.
- Học sinh lớp 3 học 4t/tuần
- HS 4,5 được học  tiết/tuần.
- Khuyến khích CB, GV học Anh văn,  dự giờ  1 tiết tiếng Anh/tuần, CBQL tham gia học lớp bồi dưỡng tiếng Anh do PGD tổ chức.
- GV, HS biết chào hỏi, giao tiếp một số câu đơn giản bằng tiếng Anh.
 
- 100% CBGV tự học Tin học
-HS lớp 3,4,5 học 2t/tuần ; HS lớp 1,2 làm quen 1 tiết/tuần
.
 
 
-Dự giờ, kiểm soát chất lượng các môn chuyên biệt 1 tiết/tháng.
 
- CBQL,GV tiểu học dự giờ GVCB, khảo sát học sinh.
 
7. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ. - Bồi dưỡng thường xuyên, gắn với việc giám sát CB, GV, NV nhà trường về công tác tuyên truyền, vận động phối kết hợp với CMHS, nhân dân và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của ngành, về đổi mới toàn diện giáo dục, xây dựng trường học gắn với thực tiễn, trường học hiện đại.
- Bồi dưỡng GV cách tuyên truyền, vận động, phối kết hợp với cha mẹ HS, Nhân dân và cộng đồng.
 - Lập tủ sách pháp luật, thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho CB, GV, NV nhà trường.
- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, giao lưu theo nhóm trường TỰ TIN. Thi đua thực hiện tốt các hoạt động  theo nhóm. Bồi dưỡng, triển khai lại tại trường các nội dung bồi dưỡng giao lưu theo nhóm.
- Phát huy vai trò nòng cốt chuyên môn của tổ khối trưởng CM trong việc bồi dưỡng đội ngũ.
- Khuyến khích CBGV tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, CMNV
- Mỗi giáo viên tự nghiên cứu và giải các bài tập toán, Tiếng việt nâng cao.
- Mỗi kỳ kiểm tra kiến thức của giáo viên 2 lần.
- Thực hiện công tác bồi dưỡng GV theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV tiểu học theo thông tư 32/2011/TT-BGD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng và thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên của GV MN, GV phổ thông. Bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp GVTH và chuẩn HT trường TH. Thực hiện đánh giá GV, đánh giá CBQL theo chuẩn.
- Bồi dưỡng về năng lực dạy học, kĩ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục, điều chỉnh tài liệu, bồi dưỡng về PPDH: Bàn tay nặn bột, giáo dục kỉ luật tích cực, dạy học theo VNEN, CNGD, tập làm văn qua trải nghiệm.
- Tiếp tục tổ chức các chuyên đề cấp tổ, cấp trường, vận dụng các chuyên đề  đã được bồi dưỡng hè 2017 vào quá trình dạy học. Giao lưu công tác chuyên môn với các trường khác trong TP.
- Mỗi giáo viên trong trường phải kiêm nghiệm thêm ít nhất 1 việc trong tổ, trong trường.
- Phát huy vai trò dám nghĩ dám làm,  dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất với BGH trong thực hiện nhiệm vụ của GV
- GV thực hiện ra đề kiểm tra trong các đợt KTĐK, đảm bảo đề có 4 mức độ nộp về tổ cốt cán và lãnh đạo trường.
 
-Thực hiện  giao việc trên hộp thư điện tử, mỗi ngày GV, NV mở hộp thư, mở trang Website nhà trường 1 lần vào buổi tối.
- Hàng tuần lớp trực tuần và GVCN tổng hợp tin tức về nhà trường đưa lên trang Website của trường
- Tự bồi dưỡng CNTT để đáp ứng yêu cầu công việc.
 
 
-  Triển khai mỗi CB, GV đăng ký 01 lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật.
- 100% CB, GV, NV nhà trường thực hiện công tác tuyên truyền, gắn bó với nhân dân, CMHS.
 
- 100% GV không vi phạm pháp luật, có hiểu biết về kiến thức pháp luật, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, của cán bộ công chức nhà nước.
 
 
-Tham gia tích cực.
- 100% GV có thể điều hành các hoạt động, có kỹ năng giao tiếp ứng xử các tình huống,
 
- Giáo viên  có đủ kiến thức các môn học  và PP để giảng dạy đạt hiệu quả.
 
 
- Có đủ kiến thức để bồi dưỡng HS đại trà và HS năng khiếu.
 
- Thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ trường tiểu học, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn Hiệu trưởng tiểu học
 
 
 
 
 
 
- 100% GV vận  dụng  linh hoạt PP dạy học phù hợp đối tượng học sinh lớp mình.
 
 
 
- Mỗi CBQL, GV  đi dự giờ học tập chuyên môn tại 03 trường trở lên.
 
 
- GV chủ động, sáng tạo và có khả năng tham mưu đề xuất....
- 100% GV biết ra đề kiểm tra theo khung đề và kiến thức lớp học, cấp học quy định
-100% GV có hộp thư điện tử cá nhân để giao dịch.
- Thực hiện ba công khai theo hình thức niêm yết công khai trên website của trường.
- 100% GV quản lý học sinh trên phần mềm Vnedu.
- 100% CB,GV thực hiện có chuyển biến ở nội dung đã đăng ký.
 
4. Thực hiện phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, KĐCL
 
 
Duy trì vững chắc chất lượng PCGDTH  ĐĐT mức độ 3;
 Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1; KĐCL cấp độ 3
1.Thực hiện PCGD:
- Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%, giảm tối thiểu học sinh lưu ban.
- Nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường các điều kiện về CSVC, đội ngũ để nâng cao chất lượng đạt chuẩn.
- Nhà trường hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn  vào đầu năm học, miến giảm các khoản ủng hộ XHHGD để các em có điều kiện tham gia học tập.
2. Trường chuẩn quốc gia; KĐCL
 - Phát huy kết quả đạt được trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, củng cố các tiêu chí, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt
 theo thông tư 59/2012/TT-BGD ĐT của Bộ GD&ĐT. Chú trọng các tiêu chí nâng cao chất lượng học sinh, chất lượng độ ngũ.
   - Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác XHHGD để XD CSVC tạo cảnh quan trường lớp, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
- Thực hiện việc thu thập minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục; Tiếp tục cải tiến chất lượng phấn đấu đạt 100% các tiêu chí.
 
 
-Duy trì đạt chuẩn phổ cập GDTHĐĐT mức độ 3.
 
 
- Hỗ trợ học bổng, quà, đồ dùng học tập cho  HS nghèo vượt khó.
 
 
 
- Sắp xếp bố trí lại khu vui chơi cho học sinh và  tăng cường cải tạo khuôn viên, cảnh quan nhà trường
 - Phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, 100% GV dạy học được theo tài liệu VNEN.
- HS mạnh dạn, tự tin, có năng lực phẩm chất tốt.
 
 
 
-Giữ nguyên cấp độ đã đạt được; cải tiến nâng cao chất lượng các tiêu chí.
      
     5. Đổi mới công tác quản lý.
 
1.Công tác thanh tra, kiểm tra
 
 
 - Xây dựng kế hoạch  kiểm tra nội bộ trường học, thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học
- Nội dung kiểm tra theo TT 43/2006/TT- BGD CV 1340/ 2007/ SGD
- Tập trung kiểm tra chuyên môn, nền nếp, dự giờ định kỳ, đột xuất, quản lý dạy học buổi 2 nghiệm túc, chất lượng. Xử lý theo quy định các trường hợp giáo viên vi phạm.
- BGH kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh của giáo viên dưới nhiều hình thức.
- Hàng tháng BGH có đánh giá nhận xét kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra với CBGV, NV trong nhà trường tại cuộc họp HĐSP.
 
- Kiểm tra toàn diện 3 GV
- Kiểm tra CĐ 4 GV . 
- Kịp thời nắm được những điểm mạnh, điểm yếu của học sinh từng  lớp từ đó điều chỉnh cách dạy  của thầy cách học của học sinh, có kế hoạch bù lấp chỗ hổng.
- Không có tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp
- Chất lượng giáo dục chuyển biến mạnh mẽ, đúng thực chất..
2.Công tác thi đua khen thưởng.
 
 - Tổ chức cho CB,GV,NV đăng ký danh hiệu thi đua ngay từ đầu  năm học.
- Nhà trường phối hợp với công đoàn phát động các đợt thi đua: đợt I từ 05/9/2016 đến 20/11/2016; đợt II tiếp đến ngày 26/3/2017; đợt III tiếp đến ngày kỉ niệm 19/5/2017.
- Sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, đánh giá, khen thưởng.
* Thi đua học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện các chuyên đề cụ thể.
- Tháng 9: Thi đua thực hiện giao thông an toàn.
- Tháng 10,11: Thi đua dạy, học tích cực.
- Tháng 12: Học tập  và làm theo tấm gương anh bộ đội.
- Tháng 1,2: Thi đua ứng dụng CNTT trong quản lý, trong dạy và học, đánh giá học sinh.
- Tháng 3: Thi đua rèn chữ viết.
- Tháng 4,5: Thi đua đánh giá chất lượng   thật
- Thực hiện tốt công tác TĐ-KT, khen đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng chỗ.
 
 
 
 
 
- Mỗi GV, CBQL đăng kí 2 việc làm tốt và thực hiện trong năm học, cuối năm có đánh giá cụ thể.
- 100% CB,GV, NV nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học
 
3. Công tác quản lý, chỉ đạo:
 
- Trong công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc phương châm “kỷ cương nghiêm túc, chất lượng thực, hiệu quả cao”; Tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí trường học với 6 giá trị căn bản: "An toàn - Thân thiện –Tự tin – Sáng tạo – Hiệu quả - Hội nhập”. Phát huy năng lực và trí tuệ của tập thể, tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ.
- Hiệu trưởng, Phó HT phát huy vai trò nòng cốt chuyên môn trong nhà trường. Phát huy trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận tại địa phương, tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, chính quyền địa phương về phát triển công tác giáo dục của nhà trường.
- BGH tăng cường kiểm soát chất lượng  dạy và học trong nhà trường. Thực hiện kí cam kết trách nhiệm và bàn giao chất lượng giữa BGH và GV, giữa GV-GV
- Tiếp tục thực hiện công khai theo Thông tư 09/2009/TT -BGD&ĐT
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ.
- Thực hiện nghiêm túc việc thu chi XHHGD theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.
 
- 100% CBQL,GVNV thực hiện nghiêm túc  nền nếp kỷ cương trường học.
- Phấn đấu không có đơn thư khiếu nại vượt cấp, không có các trường hợp mất an toàn trong trường học, hạn chế thấp nhất dư luận không tốt ảnh hưởng đến uy tín của trường.
- Duy trì bền vững chất lượng đại trà và nâng dần kết quả đào tạo chất lượng mũi nhọn.
- Tạo được sự đồng thuận trong nhân dân
 
- 100% GV kí cam kết chất lượng với HT và thực hiện cam kết.
 
- Niêm yết trên bảng tin các nội dung.
- Xây dựng được khối đoàn kết nội bộ
- Thực hiện đúng việc thu đủ bù chi. Không yêu cầu CMHS thu gộp các khoản tiền cùng một thời điểm.
- 2 CBQL ứng dụng CNTT
 
 
4. Thực hiện thông tin báo cáo theo định kỳ
 
 
- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành.
- Thực hiện thông tin báo cáo đúng quy đinh, đúng thời gian
- Các tổ chuyên môn, các bộ phận báo cáo qua hộp thư điện tử nhà trường.
- Thành lập trang theo dõi việc thực hiện tiến độ công việc đúng thời gian quy định, tính vào thi đua của cá nhân của tổ.
- Trường thực hiện thông tin báo cáo đúng thời gian quy định.
- Mỗi ngày văn thư  mở gmail  ít nhất 3 lần vào 8 giờ, 11 giờ và 16 giờ 30.
- Văn thư vào sổ công văn đi, đến kịp thời.
         
 
V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHÁC
- Hội thi GV dạy giỏi các cấp, các cuộc thi của GV, các hoạt động thăm quan, học tập trải nghiệm,... giao cho đồng chí Nguyễn Minh Khôi, đ/c Trần Thị Hương - TTCM phụ trách xây dựng kế hoạch thực hiện, tích cực hướng dẫn, bồi dưỡng để GV, HS tham gia các cuộc thi, các hoạt động trải nghiệm đạt kết quả cao.
- Xây dựng trường học nổi bật về 6 giá trị căn bản và mô hình giáo dục "Bốn mùa xanh", Công tác xây dựng Trường lớp xanh-sạch-đẹp-an toàn giao cho đ/c Nguyễn Thị Bích Hiệp – Trưởng ban Lao động, làm trưởng ban chỉ đạo phối hợp với TPT Đội, đồng chí Hoàng Thị Yến và GVCN quản lý, giám sát, đôn đốc việc lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vui chơi an toàn. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong năm học, chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra đánh giá việc xây dựng mô hình. (xây dựng KH xong trước 30/9/2017)
- Tổ chức các câu lạc bộ, bồi dưỡng, khảo sát và chọn HS năng khiếu tham gia các cuộc thi, giao lưu... giao cho đ/c Cao Thị Thúy Hường, Đặng Thị Thúy Hằng phụ trách.
- Công tác đưa tin bài tuyên truyền về các hoạt động GD của nhà trường lên trang Website giao cho đ/c Hoàng Thị Hà My làm trưởng ban quản lý trang web của nhà trường, đôn đốc các đ/c phụ trách HĐ đưa tin bài thực hiện kế hoạch đã xây dựng (Mỗi CB, GV, NV viết ít nhất 1 tin bài/ tháng được phân công).
 
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. BAN GIÁM HIỆU
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018; Tổ chức học đăng ký, giao chỉ tiêu thi đua cho các tổ khối. Thống nhất các nội dung yêu cầu về thực hiện các nhiệm vụ năm học.
- Duyệt và triển khai kế hoạch tô chức thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Phân công  trong BGH  phụ trách từng công việc, kiểm tra đôn đốc, điều chỉnh rút kinh nghiệm kịp thời  trong công tác quản lý, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.
- Triển khai KH của nhà trường tới  toàn thể CBGVNV và học sinh để chủ động phối hợp thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch năm học.
II. CÁC TỔ KHỐI:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của  tổ khối, xác định rõ lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật trong năm học.
- Hiệu trưởng duyệt các loại kế hoạch: Kế hoạch hoạt động chuyên môn, Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, lịch hoạt động các loại kế hoạch lồng ghép (xong trước 20/9/2017).
 
Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                   
- Phòng GD&ĐT Lào Cai;
- Các tổ CM;
- Lưu: VT
 
                                                                                                    Dương Thị Thanh Thuỷ
 
                                Xác nhận của UBND xã                           PHÒNG GIÁO DỤC PHÊ DUYỆT
  
 
                                                                                                                       
                    
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Dương Thị Thanh Thủy

Nguồn tin: Trường TH Đồng Tuyển 1 thành phố Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
 

GIỚI THIỆU

Thành tựu nhà trường

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT: 1. Thành tích nổi bật của nhà trường:  - 5 năm được công nhận Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  (2010, 2011)  -  Bằng khen Đạt cơ quan văn hóa 10 năm liên tục - Giải ba tham gia cầu lông cấp Thành phố - Các giải thưởng cuộc thi viết và cuộc thi “ Nét...

NHẠC NỀN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 988

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17047

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1031521

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
Văn bản luật
Thi Tiếng Anh Qua Mạng
Thư viện tư liệu giáo dục