Trang nhất » Tin Tức » Thông báo - Lịch họp

This is an example of a HTML caption with a link.
 

Kế Hoạch "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2015

Thứ hai - 31/08/2015 08:27
Thực hiện Kế hoạch số 1355/SGD&ĐT-GDHSDT ngày 7/10/2013 của SGD&ĐT tỉnh Lào cai về việc đảm bảo an toàn, an ninh trong các cơ sở giáo dục. Kế hoạch số 96/KH - SGD &ĐT ngày 16/7/2015 của Sở giáo dục và đào tạo Lào Cai về việc tổ chức “ Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2015

PHÒNG GD&ĐT LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG TUYỂN 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  06 /KH-THĐT1 Đồng Tuyển, ngày 10  tháng 8 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Triển khai tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2015 và Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong trường học
Năm học 2015-2016
 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1355/SGD&ĐT-GDHSDT ngày 7/10/2013 của SGD&ĐT  tỉnh Lào cai về việc đảm bảo an toàn, an ninh trong các cơ sở giáo dục.  Kế hoạch số 96/KH - SGD &ĐT ngày 16/7/2015  của Sở giáo dục và đào tạo Lào Cai về việc tổ chức “ Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2015
Thực hiện kế hoạch số 17/KH-PGD&ĐT ngày 28/7/2015 của PGD&ĐT Lào Cai v.v Triển khai tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
          Trường TH Đồng Tuyển 1 xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" và thực hiện công tác đảm bảo An toàn, an ninh trong trường học  năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:
         
          I./  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Mục đích
Góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự tại cơ quan trường học tạo hiệu quả thiết thực trong việc giữ gìn an ninh, trật tự tại nhà trường và  địa bàn dân cư quanh khu vực trường.
Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự.
Tiếp tục thực hiện giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật pháp trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, HS và CMHS, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn, an ninh trong nhà trường làm cơ sở để đạt hiệu quả thiết thực trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và giữ gìn an ninh, trật tự nhà trường, địa phương.
Nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường trước âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình", "Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
            2.Yêu cầu
 Hoạt động hưởng ứng "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Tuyên truyền bằng các hình thức như: ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh … để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an ninh, trật tự;
Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn của nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho HS.
          II./ CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
          1. Triển khai tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"
          - Phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về công tác bảo vệ ANTT, trọng tâm là: Triển khai học tập Nghị quyết số 28 của BCH TW Đảng khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng về”tăng cường sự đổi mới lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"...
          - Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam trong 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, gắn với vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 10 năm Ngày hội toàn dân  bảo vệ ANTQ. Giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, tích cực tham gia Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội; phòng chống cháy nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường.
          - Tổ chức tuyên truyền "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" trên bảng tin nhà trường, thông qua hệ thống phát thanh măng non và qua buổi hoạt động tập thể sáng 17/8/2015.
          - Tổ chức cho cán bộ giáo viên nhà trường kí cam kết thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và cam kết thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh trong trường học.
          2.  Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong trường học
Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên thảo luận từng tiêu chí công nhận trường học đạt chuẩn an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm... trường tiểu học theo quy định tại Quyết định số 4458/QĐ-BGD&ĐT để đi đến thống nhất thực hiện các tiêu chí về an ninh trật tự gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục.
a.Các nội dung cần thực hiện
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch về công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự;  có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học, phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, đại diện học sinh các lớp ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trường tiểu học” gắn với các phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện-Học sinh tích cực..
-. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường – chính quyền địa phương – gia đình người học  trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học. Có đội cờ đỏ  tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường.
- Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm bạo lực học đường, không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.
- Giao trách nhiệm cho bảo vệ nhà trường, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân viên bảo vệ.
          b. Tổ chức các loại hình giáo dục, tuyên truyền:
          Tổ chức phát động các nội dung, chuyên đề phù hợp với tình hình, đặc điểm của  nhà trường và nội dung của phong trào: An toàn , an ninh, trật tự.
- Triển khai tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh vào các giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt chủ nhiệm và lồng vào các chủ điểm tháng như An toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS , phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích…
- Thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền với những câu khẩu hiệu sinh động, dễ nhớ, tác động mạnh mẽ đến ý thức chấp hành an ninh trật tự của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn” và duy trì thường xuyên suốt năm học. Tiếp tục thực hiện băng rôn khầu hiệu tuyên truyền trước cổng trường “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn”.
- BCH Đoàn trường làm nòng cốt cùng với Liên đội thực hiện các nhiệm vụ: Triển khai giữ gìn trật tự an ninh trong khuôn viên nhà trường (vào giờ ra chơi, ra về ).  Hướng dẫn học sinh tan học từ cổng trường di chuyển sát lề đường để ra về theo các hướng, tránh va chạm, ngã vì khu vực cổng trường có dộ dốc cao. Hướng dẫn cha mẹ học sinh đỗ xe đúng nơi quy định khi đến đón con. ở trường.
          - Tổ chức tốt công tác trực ban, bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học và sẵn sàng phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến nhà trường.
          c. Phối hợp giữa Công an xã, công an thôn 3 xã Đồng Tuyển.
          Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học.
Phối hợp, tổ chức để hs được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh có hoàn cảnh gia đình khăn nhân dịp tết âm lịch.
          Phối  hợp chặt chẽ với công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Nhà trường chủ động  xây dựng  kế hoạch phối hợp với công an địa phương  , nắm bắt thông tin, xử lý tình huống ANTT liên quan, kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề  phức tạp về ANTT khu vực xung quanh trường học.
 Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể  trong nhà trường. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường chủ động phối hợp, tạo điều kiện (cả về vật chất, cơ chế, …) để tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, kích thích đội ngũ mạnh dạn đóng góp hình thành nhận thức mới, từ đó có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội qui cơ quan, qui chế chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.
          III..TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
          1. Đối với Hiệu trưởng
          - Xây dựng kế hoạch hoạt động và  triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ chức cho CB, GV, NV kí cam kết.
          - Xây dựng kế hoạch bổ sung tủ sách pháp luật cung ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của báo cáo viên và CBGV, học sinh có nhu cầu tìm hiểu.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGV trong các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh trong việc đảm bảo an toàn, an ninh trường học; tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện trong trường học.
          2. Đối với các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, TPTĐ
          - Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, chủ động xây dựng các nội dung hoạt động và thực hiện đạt hiệu quả.
          3.  Đối với cán bộ, giáo viên :
- Thực hiện có hiệu quả  công tác ANTT trường học; tích cực giáo dục học sinh đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học, đề phòng học sinh dùng hung khí đánh  nhau.
- Tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong  trường học gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động: “Hai không” và cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong toàn cán bộ, giáo viên và học sinh.
          4.  Đối với học sinh :  
Xây dựng Chi đội vững mạnh, tự quản tốt, lớp học thân thiện học sinh tích cực.
 Tham gia các hoạt động về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và ma tuý trong nhà trường, địa phương.
Thực hiện hoạt động ngoại khoá, hoạt động : “Hãy nói không với ma túy”, “ Cho ngôi trường em không có tệ nạn xã hội ”, Phòng tránh tai nạn thương tích...
Nâng cao ý thức đề cao cảnh giác, không để bọn xấu lôi kéo, lợi dụng. Kịp thời báo cho thầy cô giáo, người lớn biết những người lạ mặt vào trường mà có hành vi, thái độ không rõ ràng, minh bạch. Tuyệt đối không xem, lưu truyền văn hóa phẩm đồi trụy, không vào những trang web có nội dung xấu, không lành mạnh.
Có thái độ, hành vi ứng xử văn hoá, tôn trọng, lễ phép với thầy cô, nhân viên nhà trường và người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn, trung thực trong lời nói, việc làm. Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước; Quy chế, nội quy của trường học, không dùng chất kích thích như chích hút ma tuý, thuốc lá, uống rượu bia, không gây gổ đánh nhau, không la hét làm mất trật tự trong trường học, lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhà trường.
 Trên đây là Kế hoạch Triển khai tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2015 và  đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự trường học năm học 2015-2016 của Trường TH Đồng Tuyển 1. Trong khi thực hiện các bộ phận có điều gì bất cập nêu ý kiến, nhà trường tìm cách giải quyết đạt hiệu quả cao nhất.
 
 
Nơi gửi:
- PGD&ĐT;
- BCHCĐ;
- TPTĐ, ĐTN;
- Lưu: VT
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Dương Thị Thanh Thủy
 

Tác giả bài viết: Dương Thị Thanh Thủy

Nguồn tin: Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 1 - Thành phố Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

GIỚI THIỆU

Thành tựu nhà trường

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT: 1. Thành tích nổi bật của nhà trường:  - 5 năm được công nhận Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  (2010, 2011)  -  Bằng khen Đạt cơ quan văn hóa 10 năm liên tục - Giải ba tham gia cầu lông cấp Thành phố - Các giải thưởng cuộc thi viết và cuộc thi “ Nét...

NHẠC NỀN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 1014

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26079

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 984267

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai
Văn bản luật
Thi Tiếng Anh Qua Mạng
Thư viện tư liệu giáo dục